Γεωργική συμβουλευτική με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα QGIS
2021-11-14, 12:30–13:00, Room 1

Η ελληνική γεωργία, μέσα σε ένα πλαίσιο συνεχώς μεταβαλλόμενου και έντονα ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος, καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης αγοράς κατευθύνουν τον ελληνικό αγροτικό τομέα προς την ανάπτυξη στρατηγικών για τη δημιουργία πρόσθετης αξίας στα ελληνικά προϊόντα και δράσεων ενίσχυσης του επιχειρηματικού προφίλ των Ελλήνων γεωργών, με την παράλληλη υιοθέτηση νέων τρόπων διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι απαιτήσεις αυτές πλαισιώνονται από ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που καλούνται να αναπτύξουν οι γεωργοί, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ.
Οι γεωργικοί σύμβουλοι αποτελούν αφενός βασικούς φορείς μετάδοσης αυτών των γνώσεων, και αφετέρου φορείς διάχυσης καινοτομιών στον αγροτικό τομέα. Κύρια εργαλεία των σύγχρονων γεωργικών συμβούλων είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύνολο εφαρμογών που αναπτύσσονται και επικαιροποιούνται έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτών, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εκμεταλλεύσεων και το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Το QGIS αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης, ανάλυσης και παρουσίασης χωρικών δεδομένων στη γεωργική συμβουλευτική, που μπορεί να αξιοποιηθεί με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών για την διαχείριση των απαιτούμενων, κατά την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων, εισροών.
Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται η εφαρμογή διάγνωσης των αναγκών ενός αγρού σε άζωτο (Ν) με την αξιοποίηση του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα QGIS, στο πλαίσιο της γεωργικής συμβουλευτικής με μεθόδους γεωργίας ακριβείας.


Η ελληνική γεωργία, μέσα σε ένα πλαίσιο συνεχώς μεταβαλλόμενου και έντονα ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος, καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης αγοράς κατευθύνουν τον ελληνικό αγροτικό τομέα προς την ανάπτυξη στρατηγικών για τη δημιουργία πρόσθετης αξίας στα ελληνικά προϊόντα και δράσεων ενίσχυσης του επιχειρηματικού προφίλ των Ελλήνων γεωργών, με την παράλληλη υιοθέτηση νέων τρόπων διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι απαιτήσεις αυτές πλαισιώνονται από ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που καλούνται να αναπτύξουν οι γεωργοί, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ.
Οι γεωργικοί σύμβουλοι αποτελούν αφενός βασικούς φορείς μετάδοσης αυτών των γνώσεων, και αφετέρου φορείς διάχυσης καινοτομιών στον αγροτικό τομέα. Κύρια εργαλεία των σύγχρονων γεωργικών συμβούλων είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύνολο εφαρμογών που αναπτύσσονται και επικαιροποιούνται έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτών, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εκμεταλλεύσεων και το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Το QGIS αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης, ανάλυσης και παρουσίασης χωρικών δεδομένων στη γεωργική συμβουλευτική, που μπορεί να αξιοποιηθεί με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών για την διαχείριση των απαιτούμενων, κατά την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων, εισροών.
Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται η εφαρμογή διάγνωσης των αναγκών ενός αγρού σε άζωτο (Ν) με την αξιοποίηση του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα QGIS, στο πλαίσιο της γεωργικής συμβουλευτικής με μεθόδους γεωργίας ακριβείας.

See also: Botsiou QGIS Agricultural Advisory Precision Agriculture

Η Μαρία Μπότσιου έλαβε το διδακτορικό της στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Αγροτικό Τομέα, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.